Transformácia? (Na) Čo to vlastne je?

/Transformation Series  & One Health Series/

Transformácia je kľúčovým slovom dneška. Potrebujeme ju. Musíme ju podporovať, uplatňovať, rozširovať a udržiavať.

Narodili sme sa do sveta, ktorý sa neustále mení. Ako ľudské bytosti máme radi istotu a životné podmienky, ktoré si nevyžadujú zmeny našich zvyklostí. Skrátka milujeme svoju komfortnú zónu. Uctievame ju, leštíme a chránime pred vonkajšími vplyvmi. Individuálny a spoločenský prístup k istote sme si osvojili do takej miery, že posledných 50 rokov vedome ignorujeme jasné signály o dôsledkoch nášho životného štýlu na životné prostredie.
A týmto sme sa dostali tam, kde sme. Priamo uprostred takej veľkej a komplexnej výzvy, akou je samo ľudstvo.

Je to výzva transformácie. Transformácia našich životných štýlov, filozofií, ekonomík, spoločností pod tlakom tikajúcich hodín environmentálnej a humanitárnej katastrofy.

Prečo hovoriť o transformácii?

Miliardy ľudí a mnoho miliárd ďalších živých bytostí, čelia dnes bezprecedentným zmenám v zemskom systéme. Len krátky pohľad na históriu Homo sapiens sapiens nám ukázuje, že úspech a dominancia tohto konkrétneho druhu úzko súviseli s relatívne stabilnými klimatickými a environmentálnymi podmienkami obdobia, ktoré geológovia nazývajú holocén. To znamená približne 10 000 rokov pred naším letopočtom až takmer po súčasnosť. V tomto období naše kultúry vzrastali a upadali a my sme menili krajinu, rieky, lesy, hory, ľadovce, a oceány.

Na planéte Zem takmer neexistuje časť bez odtlačku ľudských stôp. A tento odtlačok narástol do takej miery, že systém planéty – “the world as we know it” (svet, ako sme ho poznali), už skončil, neexistuje. Naopak, zmeny systému Zeme s nepredvídateľnými dôsledkami sú v plnom prúde a my ako ľudstvo…

“Zaujímavé na H. sapiens je, že sme dostatočne inteligentní na to, aby sme – do najmenších detailov – zdokumentovali rôzne trendy, ktoré predznamenávajú kolaps modernej civilizácie, a pritom nie sme ani zďaleka dostatočne inteligentní na to, aby sme sa zo svojej situácie, ktorú sme si sami spôsobili, dostali.”

W.E.Rees, Prof Emeritus, Colombian University, 2017


Zakorenení v našej postrenesančnej antropocentrickej perspektíve možno neveríme dôkazom prebiehajúcich environmentálnych zmien. Dokonca možno neveríme ani človekom vytvoreným klimatickým projekciám, ktoré hovoria, že za 16 rokov budeme trpieť dôsledkami nárastu globálnej teploty o + 1,5 °C (United in Science, 2019). Aj napriek tomu by sme sa mohli zamyslieť a prehodnotiť svoju prítomnosť. Hlavne, ak veríme tomu, že spôsob, akým sa naša globálna dedina vyvíja, je spôsob, ktorý sme my ľudia vybrali.


Výzva na zmenu, prerod, trnasformáciu nie je nová. Hovorí sa, že aj Sokrates pozorujúci úpadok sveta, ako ho poznal, po nej volal.

V decembri 2015 som bola na jednej medzinárodnej konferencii v Paríži. Stretla som tam mnoho inšpiratívnych globálnych občanov, ktorí zasvätili svoj život zmene – individuálneho správania, komunít, politiky. Ich pracovné prístupy boli rôzne, vrátane ich pôsobenia zdola nahor (od komunity k politike) a smerom zhora nadol (od politiky ku komunitám). Napriek tomu však, sa potýkali so spoločnými problémami. Napríklad s nepredvídateľnými a nekonzistentnými účinkami ich transformačného úsilia. S tým, že nemohli použiť jedno univerzálne riešenie a prispôsobiť ho všetkým. Často nemohli zaručiť, že nový stav, ktorý dosiahli, pretrvá. A často zažívali návrat k pôvodnému alebo dokonca zhoršenie stavu. Vyskytli sa aj typické sťažnosti, že transformácia je pomalá, neefektívna, nedá sa preniesť, a že si vyžaduje veľa úsilia.


Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že transformácia je bežnou ľudskou skúsenosťou. Že všetci zažívame tieto AHA momenty, keď sa zrazu niečo vykryštalizuje spôsobom, ktorý nám dáva zmysel. Nezávisle od toho, či je to kognitívne alebo intuitívne, AHA nastáva a pomáha nám …uvedomiť si/pochopiť. Niekedy AHA príde v procese zmeny, niekedy až retrospektívne, keď sa pozeráme späť. Niekedy nám pomáha zmeniť naše reakcie/chovanie na/do určitých situácií. Niekedy však nie.

Ako teda dochádza k transformácii? Čo sa deje pred transformáciou, počas nej a po nej? Čo je potrebné na to, aby transformácia prebehla a pretrvala? Môže transformácia v jednej časti vyvolať transformáciu v celku? Môže transformácia pretrvávať? Môže byť vedená zvonku alebo / a musí byť vnútorne prežívaná?


Interdiciplinárny pohľad.

Začalo to ešte dávno pred pandémiou, keď som si uvedomila, že transformácia, ktorá je potrebná na prekonanie environmentálnej krízy je viac-úrovňová, a týka sa mnohých oblastí mášho života. Vtedy som si položila otázku, čo transformácia vlastne je, ako prebieha a ako ju v rôznych oblastiach života vnímajú odborníci, a tí čo ju vedú alebo zažívajú. Séria blogov, ktorej úvod prváce čítate, vznikla na základe série rozhovorov s odborníkm a vlastného skúmania, spoznávania, ktoré som spísala ešte v roku 2020. Budem v nich odkrývať nájdené odpovede na otázky, čo je transformácia, ako prebieha, aké má rozmery a ako pretrváva.

Pozývam Vás na túto cestu poznávania transformácie tak, ako je vnímaná v nasledovných odboroch:

Ekosystémový manažment: Správcovstvo ekosystémov (Ecosystem Stewardship)
Daoistická vnútorná alychýmia (Nei Dan)
Playback improvizačné divadlo
Terapeutické techniky: Somatické prežívanie
Zážitkové učenie
Evolučná biológia
Organizačný manažment

A aby sme sa zhodli na tom, o čom vlastne hovoríme:

(…malá definícia na úvod):

Transformovať – stav alebo proces transformácie.
Transformovať – výrazne zmeniť vzhľad alebo formu

(Slovo “transformovať” má korene v latinskom: “transformare“. Kde “trans” znamená naprieč/za, a “formare” (prítomný infinitív slova fōrmō) – tvar, forma, móda, formát.)

Želám Vám príjemné čítanie a inšpiráciu.