Viac ako päťnásť rokov rokov sa venujem procesom zmien vo vnútornej (osobnej), i vonkajšej krajine (prostredie a spoločnosť). Vnímam ich ako úzko prepojené. Aj preto moderujem kreatívne  individuálne a skupinové procesy, dizajnujem vzdelávacie programy a rozvíjam komunitné divadlo Playback.  Vytváram tak priestor pre zveľaďovanie vzťahu k sebe, vzťahu k sebe navzájom a ku krajine, v ktorej žijeme. Viem, že každý/á z nás má jedinečné schonosti i možnosti tvoriť krajší svet, a ich spojením môžeme adresovať výzvy našej doby. 

Dr. Anna Smetanová – zakladateľka Nature Reconnection

Do vnútra / Vnútorné
Život vnímam ako najprirodzenejší a najvzácnejší dar, ktorý máme. Od prvého nádychu a v každom ďaľšom momente – ty a ja, každý z nás – sme spojení s našim vnútrom, našou prirodzenosťou. V každom momente sme prepojení aj so svetom okolo. Spojenie je našim unikátnym zážitkom. Jeho liečivá sila môže napomôcť jednotlivcov, skupinám, spoločnosti i prostrediu, v ktorom žijeme. Vízia, ku ktorej svojou prácou prispievam, je svet, v ktorom s úctou spojenie medzi vonkajším a vnútoným svetom žijeme. Svet, v ktorom má každý z nás odvahu žiť svoj individuálny dar, a svojimi schopnosťami prispieva k transformácií nášho bytia.

Na vonok/ Vonkajšie
Životopis je časozberná fotografia mojej doterajšej cesty poznávania a pôsobenia. Moja práca je mostom, medzi vedou, vzdelávaním, strarostlivosťou o životosprávu a vnútornou prácou, rozvojom spolubytia, a umením.


Spojením týchto aktivít a vznikajú autorské kurzy, individuálane koačingy, a na mieru šité skupinové procesy, ktoré ponúkam v Nature Reconnection.