je skupina spolutvoriacich spriatelených duší, ktoré v súzvuku spojenia tvoria v prítomnosti okamihu. Je to spojenie umelcov – hudobníkov, výtvarníkov, tanečníkov, a playback divadelníkov.
V Čírej Chvíli spolupracujú:

Kikon (Kristina Kluvanek, Instagram) z vokálnej skupiny Neha!
Charon (Lukáš Medlen),
Alapastel (Lukáš Bulko, Instagram)
Emilka Blašková (Instagram),
Pavol Janoško,
Tomáš Lanczos,
a Anna Smetanová (Nature Reconnection)

Kde nás môžete vidieť?

Prianie bezpečia (medzi nebom a zemou)

Umelec, priateľ, playback divadelník a sprievodca – Roman Kandibur nás poprosil o umeleckú motlitbu – obrad za bezpečné nebo nad Ukrajinou.
Vznikla tak “Číra chvíľa – prianie bezpečia”, hudobno-pohybovo-improvizovaná meditácia, ktorá v troch častiach postupne simuluje napätie pred vojnou, konflikt a vysnívanú mierovú transformáciu. Nezištne sa spojili 3 hudobníci (Kikon, Alapastel, Charon) a 4 tanečníci (Anna, Emília, Pavol, Tomáš).
Na prípravu tejto improvizácie sme mali akurát tak málo času, aby sa počas nej mohla udiať mágia, ktorá dokázala každého z nás prekvapiť. Cítili sme, že sa dialo niečo väčšie, ako sme my sami a výsledok je podľa nás úprimný a číry.

Žije v nás nádej, že aj smrť môže byť znovuzrodením. Že súcit dokáže presvietiť všetky srdcia. Dôveru nám dodáva to, že sa nám podarilo v tejto našej simulácii v bezpečnom prostredí prežiť si túto transformáciu a vidieť “koniec”, ktorý je zároveň novým začiatkom. Modlíme sa, za to aby príbeh nekončil v momente utrpenia, ale v momente transformácie, precitnutia a liečenia sa pri tvorbe nového sveta v láskyplnom spolubytí.

Výťažok predstavenia išiel na Humanitarian Foundation of the Ukrainian School of Playback Theater. Ak máte zájem, môžte prispieť priamo cez tento link :https://secure.wayforpay.com/payment/usptfoundation

Predstavenie a nasledujúci otvorený workshop playback divadla boli súčasťou medzinárodného festivalu PT Responds: Peace Please – Playback Festival of Solidarity.


Ďakujeme!
Hovoríme áno mieru!

Pure Moment: Wish of Safety (Between the Earth and the Sky)

An artist, friend and playbacker, Roman Kandibur, asked us for an artistic prayer – a ceremony for the safe sky above Ukraine.  This encouraged the emergence of  the “Číra chvíľa” – “Sheer Moment – A wish for Safe Space” a musical-movement-improvised meditation, which was to gradually simulate pre-war tensions, conflict and the dream for peaceful transformation in three parts. Selflessly and with big sincerity, 3 musicians (Kikon, Alapastel, Charon) and 4 dancers (Anna, Emília, Pavol, Tomáš). joined forces.

There was just so little time to prepare this improvisation that magic could take place during it, which managed to surprise each of us. We felt that something bigger than ourselves was happening and the result is, in our opinion, very honest, pure, intense and beautiful.

We still hope that death can also be a rebirth. That compassion can shine upon all hearts. We feel humbly affirmed by the fact that in this little simulation we have managed to experience this transformation in our Safe Space and see the “end”, which is also a new beginning. We pray that the story does not end in a moment of suffering, but in a moment of transformation, awakening and healing in the creation of a new world in loving coexistence.

The beneficiary of the performance was the Humanitarian Foundation of the Ukrainian School of Playback Theater. If you like you can support them trough this link https://secure.wayforpay.com/payment/usptfoundation

Performance and following open playback theatre rehearsal has been part of the international festival PT Responds: Peace Please – Playback Festival of Solidarity.

Thank You!
We say yes to peace!