Autorské kurzy pod značkou Nature Reconnection vznikajú s pohnútky vytvoriť priestor pre rozvoj tém a metód ozdravujúcich jednotlivcov, rodiny, spoločnosť a vzťahy medzi nami, medzi nami a krajinou.
Sú šité na mieru a vznikajú na základe prieniku Vašich potrieb a mojich odborných (tu, tu a tu ) a facilitačných a didaktických zručností.

Príkladom takýchto kurzov sú
Nový príbeh pre krajinu (v spolupráci s Inštitútom Gaia)

V tomto kurze nahldliadneme do toho čo vieme o minulosti vzájomného vzťahu človeka a krajiny. No neostaneme len pri tom. Cez meditatívne a tvorivé techniky sa pozrieme na to, ako svoj vzťah vnímame ako jednotlivci a skupina. Zodpovieme si tiež otázku, aký si želáme, aby bol. Dozvieme sa na akých trajektóriách zmeny rozhodovania o krajine môžeme stavať, zistíme, či máme záujem vytvoriť si vzťah s krajinou, a spravíme aj prvé ťahy perom, ktoré môžu viesť k napísaniu Nového príbehu pre vzájomné spolubytie človeka a krajiny.

Ročná cesta k sebe

Je ročnévzdelávanie založené na poznávaní prírodných cyklov, ktoré každodenne viac či menej ovplyvňujú naše bytie. Cieľom autorského kurzu je posilnenie vnímania vzťahov medzi procesmi v prírode a v nás. Zmeny dĺžky dňa, sezónne zmeny počasia, hydrologického cyklu, cyklov rastu a zániku dávajú návody, a my sa ich učíme počúvať a vnímať. Kurz je založený na štúdiu vedecky overených zdrojov, klasickej taoistickej literatúry a techník Qi Gong, Nei Gong a Nei Dan, a dlhodobej medidačnej praxi. Je to skupinový, prierezový kurz, ktorý spája témy cyklus, životospráca, transformácia, spojenie, adaptácia.

Cez prehĺbenie všímavosti k rozprúdeniu životnej energie (v spolupráci s o.z. Spolubytie)

Je kurz, ktorý v spolupráci s učiteľom všímavosti Dušanom Šebom spája prístupy vipassanoveho buddhizmu a taoistickej cesty. Je to v našom priestore jedinečný kurz, ktorý kombináciou oboch metód umožňuje prechod do hĺbky.